UBYTOVACÍ ŘÁD HOTELU SCHWARZ ***

1. Hotel je oprávněn ubytovat pouze řádně přihlášené hosty.

2. Hotel je nekuřácký včetně přilehlých prostor. Místa určená ke kouření jsou vyznačena.

3. Za účelem řádného přihlášení předkládá host při příjezdu do hotelu platný cestovní pas nebo jiný doklad o své totožnosti.

4. V případě, že host odmítne předložit osobní doklad, hotel mu není povinen poskytnout ubytování. Za ubytování a poskytnuté služby host platí v den příjezdu hotově nebo kreditní kartou. Platba na fakturu je možná, je-li předem zaslána objednávka a zaplacena záloha. Hotel akceptuje platbu voucherem hotelem uznávané cestovní kanceláře nebo jiným uznávaným voucherem. Voucher je host povinen hotelu předložit při přihlášení.

5. Má-li host potvrzeno ubytování v určitém typu pokoje, je mu účtována odpovídající cena i v případě, že bude ubytován v jiném typu pokoje a nebudou všechna lůžka obsazena.

6. V odůvodněných případech, po projednání s hostem, může hotel nabídnout hostu jiné ubytování, než bylo původně sjednáno. Hotel v tomto případě vždy přihlíží k tomu, aby se nová nabídka podstatně nelišila od potvrzené objednávky.

7. Požádá-li host prodloužení ubytování, může mu hotel nabídnout i jiný pokoj než ten, ve kterém byl původně ubytován.

8. Není-li potvrzeno jinak, je každému hostu rezervován pokoj do 18:00 hodin dne plánovaného příjezdu.

9. Pokud je zjevné, že je host pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek, je hotel oprávněn odmítnout jeho ubytování.

10. Host může přijímat návštěvy na pokoji v době od 10:00 do 22:00 hodin a však pouze se souhlasem ubytovatele.

11. Při onemocnění nebo zranění hosta zajišťuje hotel poskytnutí lékařské pomoci, eventuelně převoz do nemocnice. Náklady s tím spojené hradí host.

12. V den příjezdu je pokoj hostu k dispozici od 14:00 hodin. V den odjezdu je host povinen pokoj opustit do 11:00 hodin.

13. Hoteloví hosté nejsou oprávněni přemísťovat žádné zařízení a provádět zásahy do elektrické sítě a zařízení umístěných na pokoji.

14. Z bezpečnostních důvodů může host používat pouze ty elektrické spotřebiče, které slouží k jeho osobní hygieně (holicí strojky, masážní strojky apod.) a dále notebooky a obdobné drobné elektrické spotřebiče.

15. Hoteloví hosté jsou oprávněni využít bezplatné bezdrátové připojení k internet prostřednictvím wi-fi free.

16. Děti do 10 let nesmějí být ponechány bez dozoru dospělých osob ani na pokoji, ani v ostatních prostorech hotelu.

17. Hoteloví hosté mají možnost bezplatného vstupu do krytého bazénu dle jeho otvírací doby nebo po dohodě s vedením hotelu.

18. Po celém objektu je zakázáno nosit nebo uchovávat zbraně.

19. Se souhlasem hotelu mohou být spolu s hostem ubytováni i psi a jiná drobná zvířata hosta, a to za předpokladu, že je zvíře zdravé a během pobytu není na obtíž a neruší ostatní ubytované hosty a host si po svém zvířeti uklidí exkrementy. Cena za pobyt zvířat se účtuje dle platného ceníku. Škody způsobené zvířetem je povinen uhradit host. Zvířata nemají povolen vstup do relaxačních a wellness prostor.

20. V době od 22:00 do 06:00 hodin jsou hoteloví hosté povinni dodržovat noční klid.

21. Případné stížnosti a závady na straně hotelu se řeší Reklamačním řádem. Stížnost je nutné uplatnit ihned a především písemnou formou.

22. Na vyžádání si host může půjčit župany za vratnou zálohu ve výši 500,-Kč.

23. Za klenoty, peníze a jiné cenné věci hotel neodpovídá, pokud nebyly uloženy v hotelovém trezoru.

24. Parkování pro hotelové hosty je zajištěno bezúplatně na hotelovém parkovišti. Nejedná se o hlídané parkoviště, hotel neodpovídá za případné škody či odcizení vozidla nebo věcí ve vozidle.

25. Ubytováním v hotelu host potvrzuje, že se seznámil s tímto ubytovacím řádem. Host je povinen dodržovat ustanovení tohoto ubytovacího řádu a souhlasí s plněním povinností podle tohoto řádu. V případě, že jej poruší, má hotel právo od sjednaného ubytování odstoupit před uplynutím dohodnuté doby, aniž by z toho vyplývala povinnost hradit hostu případné škody.

26. Host je povinen se řídit tímto ubytovacím řádem a všemi pokyny, které upravují provoz hotelu a chování hostů, zejména v souvislosti s bezpečností hostům hygienickými a požárními předpisy.

27. Právní vztahy jakož i další záležitosti vysloveně neupravené tímto ubytovacím řádem se řídí platnými právními předpisy České republiky a dále dalšími vnitřními předpisy hotelu.

28. Vedení hotelu uvítá všechny návrhy hostů na zlepšení hotelového provozu.

Přejeme Vám příjemný pobyt.